תנאי שימוש באתר

כללי

ברוכים הבאים לאתר של תנועת אור, or1.org.il (להלן: "האתר"). אתר זה מנוהל ומופעל על-ידי אור תנועה להתיישבות בארץ ישראל אגודה שיתופית מרכזית חקלאית בע"מ ("תנועת אור"). המונח "את/ה" בתנאי שימוש אלה משמעו כל אדם ו/או גוף ו/או ישות הנכנסת ו/או משתמשת באתר ("אתה" ו/או "המשתמש"). אנא קרא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן.

 

כניסתך לאתר והשימוש בו ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מבטאים את הסכמתך ואישורך לאמור בתנאים השימוש ובמדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, כולם או מקצתם, עליך לחדול מלהשתמש באתר או בכל רכיב הימנו.

 

תנועת אור רשאית, ללא צורך במתן הודעה, לשנות, מעת לעת, את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר ושינויים אלה יחייבו מרגע פרסומם באתר. כניסה לאתר ו/או השימוש בו מבטאים את הסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות על כל שינוי שיעשה בהם.

 

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לגברים ולנשים כאחד.

 

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש, והחומר המופיע בו אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במקור.
תנועת אור אינה אחראית לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת, פגם והנוסח המחייב הינו הנוסח המקורי המצוי ברשויות המוסמכות.

 

השימוש באתר וקניין רוחני

המונח "תוכן" ו/או "תכנים" בתנאי שימוש אלו כוללים כל תוכן מילולי, קולי, אור קולי (Visual Audio) המוצב באתר וכן כל שילוב שלהם, עיצובם, עריכתם, ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק) סקירות, כתבות, קבצים, תמונות, עיצובים, דמויות, סרטונים תוכניות, מוזיקה, גרפים, טקסטים "תוצאות מחקרים"/“White Papers” וכל מידע אחר שיועמד לרשות המשתמש באתר בכל אמצעי שהוא לרבות תיכנות האתר (קוד מקור, קוד יעד, קוד בר ביצוע וכל קוד אחר בכל פורמט שהוא).

 

האתר וכן תוכן האתר הינם קניינה של תנועת אור ו/או צדדים שלישיים שהעניקו תנועת אור את הרשות להשתמש בהם. כל זכויות הקניין וזכויות הקניין הרוחני, לרבות אך לא רק זכויות היוצרים, סימני מסחר, פטנטים, בין אם רשומים ובין אם לאו שייכים לתנועת אור ו/או לצדדים שלישיים כאמור. למשתמש אין ולא תהיה כל זכות באתר/או בתוכן המוצג באתר.

 

הנך רשאי להשתמש באתר ו/או בתכנים המצויים בו בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של תנועת אור ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם וככל שינתנו):

  • הנך רשאי להשתמש באתר ו/או בתכנים למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת באתר ו/או בתכנים לרבות בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה כאמור לצורך שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להפיץ , לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר, להחכיר, להשאיל או למסור לצד שלישי, בין אם באמצעותך ובין אם באמצעות אחרים, כל חלק מהאתר ובכלל זה מהתכנים בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת.
  • אין לעשות שימוש במסגרת (Frame) או בכל טכניקת מסגור אחרת כדי לסגור חלק כלשהו של האתר לרבות שיקוף (Mirror) או שכפול האתר או כל חלק הימנו.
  • אין לבצע תהליך הנדסה הפוכה (Reverse Engineering) ו/או הידור חוזר (Decompilation) ו/או תרגום ו/או פרוק (Disassemble ) ו/או שינוי באתר ובכל חלק ממנו בכל אמצעי שהוא.
  • אין לקשר לדפי ו/או תכני האתר ("קישור עמוק"), למעט לדף הבית של האתר. כמו כן, אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או הפליה, מנוגדים לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק וכן אין לערוך קישור לאתרים המתחרים, במישרין או בעקיפין עם פעילותה של תנועת אור.
  • אין להשתמש ברובוטים (Robots) כלשהו, עכביש(Spiders), התקן אוטומטי אחר, או תהליכים ידניים בכדי לבצע גישה לאתר ו/או לתוכן או בכדי להוריד כל אינפורמציה המוצגת בו.
  • אין להעלות או לשדר לאתר או להשתמש בהתקן כלשהו,תוכנה, התקני מחשוב או כל אמצעי אחר, כדוגמת וירוסים, סוסים טרויאנים וכיוב' המזיקים או העלולים להזיק לאתר ו/או לתנועת אור לרבות אך לא רק להתערב או לנסות להתערב בפעילות הנורמאלית של האתר שלנו, או לבצע פעולה כלשהי אשר יש בה כדי להעמיס באופן בלתי סביר על האתר או שיש בה משום הפרה של זכויות של צדדים שלישיים; או מסווה את מקור המידע המועבר דרך האתר.

 

סימני מסחר

תנאי שימוש אלו אינם מעניקים לך רשות כלשהי בשמה של עת הדעת, בסימני המסחר האחרים שלה לרבות בלוגו (בין אם רשומים ובין אם אינם רשומים) בכל צורה שהיא ולכל מטרה שהיא לא קבלת הסכמתה המפורשת מראש ובכתב מעת הדעת.

 

שימוש בקישורים

באתר זה מצויים קישורים (links) לאתרים אחרים. הקישורים נועדו לנוחות המשתמשים בלבד. אין בין תנועת אור ובין בעלי האתרים האחרים שאינם שייכים לתנועת אור (להלן: אתרי צד ג'), יחסים משפטיים ו/או מסחריים, ואין לתנועת אור כל שליטה או זכות בחומר המצוי באתרים אלו. אין תנועת אור אחראית לתוכן החומר המצוי באתרי צד ג'. אין בקישורים לאתרי צד ג' משום מתן תוקף, אישור, המלצה, או העדפה של תנועת אור לאותם אתרים המקושרים, לרבות לפירסומים המופיעים באתרים אלו ו/או למפעיליהם.

 

מדיניות הפרטיות

תנועת אור פועלת על פי מדיניות פרטיות על מנת להסביר למשתמשיה כיצד נעשה שימוש במידע הנאסף אודותם. מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו וניתן לעיין בהם במדיניות הפרטיות.  {יש ליצור קישור למדיניות הפרטיות בהמשך המסמך}

 

העדר אחריות

השימוש באתר זה הינו על אחריותך בלבד. האתר ובכלל זה התכנים וכל המוצג בו  ניתנים לשימוש כמות שהם ("as is") ללא אחריות מכל סוג שהיא מפורשת או משתמעת. אף שנעשה מאמץ להבטיח את איכותו ודיוקו של האתר והתוכן המצוי בו יתכן כי נפלו בו טעויות או חוסר דיוקים. הינך מודע לכך כי לא ניתן להתאים את האתר ו/או את התכנים לצרכיו של כל אדם ואדם ועל כן לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי תנועת או ו/או מי מטעמה בגין תכונות של האתר ו/או התכנים המוצגים בו, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לציפיותיך ודרישותיך, היותם מלאים, נכונים, חוקיים או מדוייקים.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנועת אור ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת כי האתר נקי מפגמים ו/או שגיאות, וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ואינה אחראית להפרה של זכויות צדדים שלישיים. כמו כן תנועת אור אינה מתחייבת שהאתר לא יופרע, יתקיים בבטחה, ללא טעויות, יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית.

 

המשתמש בלבד נושא באחריות לגבי האופן שבו הוא עושה שימוש בשירות ו/או במידע המתפרסם בשרות, וכן, לכל נזק העשוי להיגרם כתוצאה משימוש כאמור.

 

במידה שתתגלה סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המתפרסם בשירות ולבין מידע המתפרסם בפירסומים רשמיים של רשות מוסמכת כדין כלשהי, יגבר המידע המתפרסם בפירסומים הרשמיים.

 

בכל מקרה של שימוש מותר בתכני האתר, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

 

הגבלת חבות

בשום מקרה אלא אם נדרש הדבר על ידי חוק שאינו ניתן להתניה, או שהוסכם כך בכתב, תנועת אור ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו לכל תוצאה שתנבע מהשימוש באתר או מהסתמכות עליו ועל התכנים המצויים בו לרבות נזקים, תקלות (בחומרה ומתוכנה). תנועת אור לא תישא באחריות כלשהי בגין אובדן או נזקים, לרבות אך לא רק נזקים כלכליים, אובדן הכנסות, רווחים  ו/או נזקים מיוחדים, עקיפים, תוצאתיים, אגביים ו/או לדמי נזק עונשים בין אם במסגרת פעולה חוזית, רשלנית או פעולת נזיקין אחרת.

 

"נזק" פירושו כל נזק, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות נזק שנגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע בשירות, ממידע שגוי ו/או מטעה המופיע בשירות, מהשבתתו הזמנית או הקבועה של השרות, משימוש ביישומים או ישומוני תוכנה שהורדו ישירות או באמצעות השרות או הופעלו כתוצאה משימוש בשרות ממחיקה שינוי או כל שיבוש אחר שנגרם למידע המופיע בשרות או מכל נזק שהוא שנגרם כתוצאה משימוש באתר אחר המקיים קישוריות בינו ובין אתר זה.

 

תנועת אור לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מאתר אור ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את תנועת אור בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

 

שינויים באתר

תנועת אור תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי תנועת אור בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

הפסקת גישה לאתר

תנועת אור שומרת לעצמה את הזכות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדית, ללא התראה מראש, להפסיק, להשהות או להגביל את גישתך לכל או לחלק מהאתר ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר ואת מתן השירותים בו, כולם או מקצתם.

 

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את תנועת אור, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות.

 

סמכות שיפוט

על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. הסמכות המקומית תהא לבתי המשפט שבמחוז תל אביב-יפו.

 

מידע לצורך התקשרות

בכל שאלה או הערה הנוגעות למדיניות זו או לאתר, אתה מוזמן ליצור קשר עימנו דרך הדואל ב: info@or1.org.il  או דרך דואר רגיל בכתובת: ההגנה 30, באר שבע

 

 

מדיניות  הפרטיות

מדיניות פרטיות זו נועדה להסביר למשתמש איזה מידע נאסף אודות כיצד נאסף מידע זה. מטרת מדיניות זו אף להסביר למשתמש איזה שימוש נעשה במידע שנאסף וכיצד תנועת אור מגנה על מידע זה.

 

כניסתך לאתר והשימוש בו מבטאים את הסכמתך ואישורך לאמור במדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות, כולם או מקצתם, עליך לחדול מלהשתמש באתר או בכל רכיב הימנו.

 

תנועת אור רשאית, ללא צורך במתן הודעה, לשנות, מעת לעת, את מדיניות הפרטיות באתר ושינויים אלה יחייבו מרגע פרסומם באתר. כניסה לאתר ו/או השימוש בו מבטאים את הסכמתך לתנאי מדיניות הפרטיות על כל השינויים שנעשו בהם.

 

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מתייחסת לגברים ונשים כאחת.

 

המידע אותו אנו אוספים

 

מידע אישי הנוגע למשתמש – תנועת אור אינה אוספת ו/או משתמשת בשמך הפרטי, שם משפחה, כתובת דוא"ל שלך, מספר הטלפון, תעודת זהות, עיסוקך ופרטים אישיים מזהים אחרים (להלן: "מידע אישי הנוגע למשתמש"), אלא אם סופקו על ידך דרך ערוצים כדוגמת טלפון, דוא"ל, דואר, רישום לשירות מסויים באתר ובמקרה זה יעשה שימוש במידע האישי הנוגע למשתמש בהתאם למדיניות פרטיות זו.

 

מידע שאינו אישי הנוגע למשתמש – תנועת אור אוספת ומשתמשת במידע כללי שאינו אישי הנוגע למשתמש, כדוגמת כתובת IP, סוג דפדפן, שמות מתחם של האתרים שנערך בהם ביקור, דפים שנצפו, פרק זמן השהייה בדפים מסוימים, תאריך וזמן הביקורים וכיוב'. מידע זה נשמר על ידי תנועת אור למשך תקופה שאינה עולה על שלושים ימים.

 

שימוש בעוגיות (Cookies)

 

כשאתה מבקר באתר תנועת אור שולחת ב"עוגיות"- (cookies) ו (קובץ קטן המיל מחרוזת של תווים, הנשלח אל המחשב או אל כל התקן אחר שלך ומעניק לדפדפן שלך מזהה ייחודי) או טכנולוגיות דומות. תנועת אור עושה שימוש בקבצי cookie על מנת לשפר את איכות השירותים שלנו, כולל לשם שמירת העדפות משתמש, שיפור תוצאות החיפוש ומעקב אחר מגמות שימוש, כגון האופן שבו משתמשים מבצעים חיפוש. בנוסף, אנו עשויים להתיר לצדדים שלישיים להציב עוגיות על גבי המחשב שלך. העוגיות של הצדדים השלישיים דומות לעוגיות של תנועת אור, אולם הן מגיעות משרתים הנשלטים ומפוקחים על ידי אותם צדדים-שלישיים, (כגון המפרסמים שלנו ושותפים נוספים), אשר משמשים בעוגיות על מנת לאסוף  מידע לגבי השימוש שאתה עושה באתר המשמש גם את הצדדים השלישיים.

 

באפשרותך לבחור שלא לקבל עוגיות, בין אם הגיעו מתנועת אור ובין אם מצדדים שלישיים. לשם כך אנא היוועץ בקובץ ה"עזרה" בדפדפן הרשת שלך, יחד עם זאת, תכונות ושירותים מסוימים של האתר עלולים שלא לפעול כהלכה אם הדפדפן מוגדר לחסום קובצי Cookie.

 

כיצד אנו עושים שימוש במידע

 

תנועת אור וצדדים שלישיים הקשורים עימה משתמשים במידע הנאסף על מנת: 1) לשפר ולהתאים את האתר, התכנים והשירותים המוצגים בו, לצרכיך והעדפותיך האישיות 2) מטרות סטטיסטיות כדוגמת סטטיסטיקות משתמש כלליות, כולל מידע דמוגרפי וגיאוגרפי 3) איתור וטיפול בתקלות באתר 4) בדיקת אפקטיביות השיווק ושיווק האתר בקרב מפרסמים 5) מעקב אחר כניסות המשתמשים המגיעים לאתר באמצעות דוא"ל שיווקי המכיל קישורים לאתר זה 6) מטרות חוקיות אחרות, כל עוד הזהות האישית שלך אינה נחשפת באמצעות שימוש שכזה.

 

תנועת אור לא תעשה שימוש במידע אישי הנוגע למשתמש שלא למטרות המנויות לעיל, ללא קבלת הסכמת המשתמש, למעט במקרים הבאים: 1) אם תפר את תנאי השימוש של האתר  2) אם תנועת אור תקבל צו שיפוטי  המחייב גילוי של מידע אישי הנוגע למשתמש 3) בכל מקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בינך ובין תנועת אור 4) אם בכל מקרה בו תנועת אור תידרש לעשות כן על פי דין 4)  לשם מניעה של פעולות חשודות או כאלו שאינן חוקיות בין אם קשורות לתנועת אור ובין אם לאו 5) במקרה בו הבעלות בתנועת אור ו/או באתר תועבר לגורם אחר. 6) לשם הגנה על הזכויות, הנכסים, או ביטחונה האישי של תנועת אור ו/או גופים ו/או יחידים הקשורים בה ו/או המשתמשים האחרים באתר.

 

אבטחת המידע

תנועת אור הטמיעה אמצעים טכניים וארגוניים על מנת להבטיח כי לא תהיה חדירה בלתי מורשית למידע וכי לא יעשה בו שימוש ו/או שינוי ו/או שלא ייחשף. יחד עם זאת, איננו יכולים להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מורשים לא יוכלו להכשיל אמצעים אלו ולהיכנס ולעשות שימוש במידע הטכני לצורך מטרות לא ראויות, לרבות שימוש במידע השמור על מנת לזהות אותך אישית.

 

אתה מכיר בכך ומאשר בזאת כי מערכות המחשב והעברת המידע באמצעות אינטרנט אינם בטוחים מיסודם, וכי אין הגנה המבטיחה שמידע שמאוחסן במחשבים או מועבר באמצעות האינטרנט יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית, שימוש, שינוי או חבלה על ידי אחרים.

הירשם לניוזלטר


צור קשר

בית בלומפילד, רחוב ההגנה 30, באר שבע

© כל הזכויות שמורות לתנועת אור

קונספט: תנועת אור | בניית אתרים בניית אתרים
דילוג לתוכן